Ledenraad | Royal FloraHolland
Header Ledenraad

De rol van de Ledenraad

Royal FloraHolland is een coöperatie van kwekers. Via de Ledenraad worden kwekers vanaf het begin betrokken bij belangrijke beslissingen en bij het maken van beleid. Dat leidt tot keuzes en oplossingen waarbij het ledenbelang meetelt.

Samenstelling van de Ledenraad

In de Ledenraad zitten minimaal 35 en maximaal 45 kwekers. De leden van de coöperatie kiezen de leden voor de Ledenraad. Voor een goede afspiegeling van het ledenbestand is de Ledenraad een mix van verschillende mensen en achtergronden. Zo is er rekening gehouden met een verdeling van planten- en bloemenkwekers, geslacht, omzetklasse en vestigingsplaats.

In en uitstroom van de Ledenraad

De Ledenraad bestaat op dit moment uit 39 personen. Op voordracht van de statutaire Voordrachtscommissie worden zij benoemd door de leden in een jaarlijkse ledenbijeenkomst. Er zijn duidelijke regels over de termijn dat Ledenraadsleden zitting hebben in de Ledenraad.

De taken van de Ledenraad:

De Ledenraad heeft een aantal formele taken en bevoegdheden, een adviesrol richting de directie en is daarnaast verantwoordelijk voor verbinding met de achterban: de leden van Royal FloraHolland.

1. Formele taken:
De Ledenraad benoemt de commissarissen die zitting hebben in de Raad van Commissarissen en stelt hun vergoeding vast. De Ledenraad stelt bovendien de jaarrekening en de belangrijkste ledentarieven vast. De Ledenraad heeft een goedkeuringsrecht ten aanzien van investeringen groter dan € 20 miljoen. De Ledenraadsleden hebben allemaal één stem in de vergadering van de Ledenraad. In het regelement is vastgelegd dat de formele Ledenraadsvergaderingen (twee keer per jaar) worden voorgezeten door de RvC-voorzitter en dat de andere vergaderingen (vier keer per jaar) worden voorgezeten door de voorzitter dan de Ledenraad.

2. Adviesrol:
De adviesrol van de Ledenraad is vastgelegd in het Reglement van de Ledenraad. Maar de Ledenraad geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies over zaken die zij zelf, soms in overleg met hun achterban, belangrijk vinden. Vaak worden onderwerpen eerst besproken in één van de vier commissie die door de Ledenraad zijn ingesteld.

3. Verbinden met de achterban:
Een belangrijke taak van de Ledenraad is de verbinding met de achterban: de leden van Royal FloraHolland. De Ledenraad vertegenwoordigt de leden, maar gaat hiervoor ook actief met leden in gesprek tijdens verschillende sessies en is ook buiten deze sessies bereikbaar voor de leden via ledenraad@royalfloraholland.com.
Header Ledenraad

Benieuwd wie er in de Ledenraad zitten?

Maak kennis met de 39 Ledenraadsleden.

Ledensessies: in gesprek met leden

Om hun advies- en signaalfunctie goed te kunnen vervullen, is het belangrijk dat de Ledenraad op de hoogte is van wat er leeft en speelt onder de leden. Daarom organiseert de Ledenraad in het voorjaar en het najaar ‘Ledensessies’ in binnen- en buitenland. Tijdens Ledensessies is meestal ook een MT lid aanwezig die vanuit het bedrijf een update geeft over belangrijke onderwerpen binnen Royal FloraHolland. Daarnaast gaat de Ledenraad met leden in gesprek over belangrijke thema's. De meningen en signalen die de Ledenraad ophaalt tijdens deze bijeenkomsten neemt de Ledenraad mee tijdens gesprekken met de directie en de RVC.
Commissies binnen de Ledenraad

De Ledenraad heeft vier commissies: Strategie Commissie, Commissie Finance, Commissie Ledenbinding en de Coöperatie Commissie. Deze commissies verdiepen zich in onderwerpen binnen hun aandachtsgebied en bereiden adviezen en besluiten van de Ledenraad voor.

Ledenraad in plaats van Algemene Ledenvergadering

Op 1 januari 2019 werd de Ledenraad geïnstalleerd als vervanging van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Royal FloraHolland. De Ledenraad nam hiermee de wettelijke taken van de ALV over. Hier vind je de verslaglegging van de Algemene Ledenvergaderingen tot en met 6 december 2018.

Word Ledenraadslid

Ben je lid van Royal FloraHolland en betrokken bij onze coöperatie? Meld je dan aan als kandidaat Ledenraadslid. Lees wat je kunt verwachten als Ledenraadslid, naar welk profiel we op zoek zijn en hoe de aanmelding en verkiezing van nieuwe Ledenraadsleden verloopt.