Samenstelling Ledenraad | Royal FloraHolland
Nieuwe ledenraadsleden

Samenstelling Ledenraad

De Ledenraad vormt een afspiegeling van onze leden. Om de Ledenraad goed te kunnen laten functioneren hebben we betrokken leden nodig die tijd en energie willen stoppen in onze coöperatie door in de Ledenraad zitting te nemen. Wil je je kandidaat stellen? Stuur ons een e-mail.

Hoe werkt de in- en uitstroom van de ledenraad?

Per 1 januari 2019 is de nieuwe Ledenraad van start gegaan met 42 leden. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Daarna is herbenoeming voor nog eens vier jaar mogelijk. In een uitzonderlijke situatie is een verlengde herbenoeming van twee keer twee jaar mogelijk. De Voordrachtscommissie toetst of er sprake is van een uitzonderlijke situatie en of er voldoende motivatie is om iemand voor te dragen voor verlengde herbenoeming.

Om te voorkomen dat de Ledenraad ineens uit allemaal nieuwe gezichten bestaat, is een Rooster van Aftreden vastgesteld. Zo wordt de in- en uitstroom over de komende jaren gelijkmatig verdeeld. Volgens dit rooster worden nu drie leden voorgedragen voor herbenoeming. Zij zijn herkiesbaar voor nog eens vier jaar. Twee leden worden voorgedragen middels de verlengde herbenoeming. Zij zijn herkiesbaar voor nog eens twee jaar.

Vier leden treden volgens het rooster van aftreden uit de Ledenraad. Het uitgangspunt blijft dat de Ledenraad uit 35 tot 45 leden bestaat en een goede afspiegeling is van het ledenbestand. Ledenraadsleden kunnen er ook zelf voor kiezen om tussentijds af te treden.