Royal FloraHolland | Corporate Governance

Corporate Governance

Hoe ziet de besluitvorming er bij Royal FloraHolland uit? Hier vind je onze statuten en reglementen over de Corporate Governance van Royal FloraHolland.

Royal FloraHolland (RFH) is een Nederlandse coöperatie en heeft ca. 3.500 leden, allemaal producenten van sierteeltproducten. Bijzonder is dat een deel van de leden niet in Nederland woont of werkt: RFH heeft dus een internationaal karakter. Het ledenbestand is erg divers. Het coöperatieve bedrijf biedt een groot aantal diensten voor leden en hun klanten. Mede dankzij dit pallet van diensten verkopen zij hun producten zo goed mogelijk.

In de coöperatie is het belangrijk dat de besluitvorming zorgvuldig tot stand komt. Om dit proces goed te laten verlopen, is er vaak veel overleg nodig met de achterban. De basis hiervoor staat in de statuten en reglementen. Deze vormen de basis voor de corporate governance structuur van RFH. De governance structuur bestaat uit ‘de driehoek’ van Ledenraad, directie en Raad van Commissarissen.
Van oudsher lag de besturing in handen van het bestuur, dat uit leden van de coöperatie bestond. Een aantal jaren geleden veranderde dat. Nu is een statutaire directie eindverantwoordelijk voor de strategie en de resultaten van het bedrijf, maar ook voor de goede werking van de coöperatie. Dit betekent dat op een transparante manier rekening wordt gehouden met de belangen van de leden en andere stakeholders (klanten, medewerkers, derden).

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directie. Door haar omvang, is RFH wettelijk verplicht tot het instellen van deze interne toezicht functie. De RvC bestaat uit commissarissen die lid zijn van RFH, en een aantal ‘externe’ commissarissen. De RvC benoemt (en ontslaat) de directie en stelt de hoogte van de beloning vast. Hierbij houdt de RvC rekening met enkele kaders die de Ledenraad aangeeft.

De zeggenschap van de leden is sinds 2019 georganiseerd in de Ledenraad. (Daarvoor gebeurde dit in de Algemene Ledenvergadering). De Ledenraad benoemt de RvC en oefent de wettelijke en statutaire taken uit, zoals het vaststellen van de jaarrekening. Daarnaast heeft de Ledenraad een goedkeuringsrecht op een aantal belangrijke punten, zoals de belangrijkste tarieven en grote investeringen. Ook kan de Ledenraad gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie en speelt zij een belangrijke rol in het doorgeven van signalen vanuit de leden en hun omgeving.

Statuten

Reglement Directie

In artikel 3.3 van het Reglement Directie wordt verwezen naar Bijlage A en Bijlage B. Deze documenten zijn momenteel under construction.

Reglement Raad van Commissarissen

Reglement Ledenraad

Overige reglementen

NCR-code

De Coöperatie Code 2019 van de Nationale Coöperatieve Raad (NCR) draagt bij aan de verbetering van het coöperatief ondernemerschap, ledenbetrokkenheid en collectiviteit en is gebaseerd op breed gedragen principes en voorschriften. De Code bevat daarom geen uitgebreide (afvink)lijst met ge- en verboden, maar is gebaseerd op principes. Dit is in lijn met de actuele maatschappelijke geluiden aangaande codes. De Code 2019 beoogt het gesprek te stimuleren bij de coöperaties onderling en bij de coöperatie intern.

Royal FloraHolland heeft zich ten doel gesteld de uitgangspunten en richtlijnen van deze code zoveel mogelijk in acht te nemen (art. 5.8 Statuten). De verantwoording hierover wordt jaarlijks opgenomen in het Jaarverslag van RFH, zie hiervoor het bestuursverslag van de Directie en de RvC-paragraaf.