Royal FloraHolland | Marktplaatsbepalingen Rijnsburg

Marktplaatsbepalingen Rijnsburg

Deze marktplaatsbepalingen zijn gebaseerd op artikel 1 lid 1 van het Veilingreglement van Royal FloraHolland van 1 januari 2010 en zijn een aanvulling op het Veilingreglement.

Lees het Veilingreglement Royal FloraHolland
Lees het Veilingreglement Royal FloraHolland

Deze marktplaatsbepalingen zijn vastgesteld door het Managementteam van Royal FloraHolland Rijnsburg en treden in werking per 1 januari 2012. De marktplaatsbepalingen kunnen door het Managementteam Royal FloraHolland Rijnsburg worden gewijzigd. Wijzigingen zullen pas in werking treden nadat zij op adequate wijze zijn bekendgemaakt. Onder adequate wijze wordt onder andere verstaan: publicatie op de Royal FloraHolland website: (www.royalfloraholland.com).

Voor de gedefinieerde woorden met een hoofdletter wordt verwezen naar Hoofdstuk 9 van het Veilingreglement van Royal FloraHolland.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en gedragsregels

Artikel 1 Gedrag op het Veilingcomplex
(in aanvulling op artikel 3 lid 5 onder punt 7 Veilingreglement)
In afwijking van het ventbeleid als vastgelegd in het Veilingreglement wordt bij Royal FloraHolland Rijnsburg het venten van Producten op de kloktribune toegestaan mits er een vergunning is afgegeven door de afdeling account management Kopers.

Verkoop vanuit een boxruimte
Voor verkoop vanuit een boxruimte op het veilingterrein Royal FloraHolland Rijnsburg is een boxverkoopvergunning vereist.

Verkoopactiviteiten op de tribune
Voor verkoopactiviteiten op de tribune in de mijnzaal van Royal FloraHolland Rijnsburg is er een tribuneverkoopvergunning vereist.

Het telefoonnummer van de afdeling Accountmanagement Kopers is: 071- 4094445.

Artikel 2 Toepasselijke Algemene Voorwaarden
(in aanvulling op artikel 6 lid 1 Veilingreglement)
Bedrijfsafval: Op Royal FloraHolland Rijnsburg is het reglement Bedrijfsafval van toepassing zoals bijgaand weergegeven:

Hoofdstuk 2 Verkopers

Artikel 3 Verkoop via Royal FloraHolland
(in aanvulling op art. 9 Veilingreglement)
Voor Royal FloraHolland Rijnsburg zijn de volgende aanvoervoorschriften van toepassing:

Aanvoertijden:
De aanvoertijden voor zowel inpandig als uitpandig aanvoeren worden op de website van Royal FloraHolland consequent bijgehouden, zie hieronder de verwijzing naar de aanvoertijden:

Aanvoerlocaties:
Inpandige aanvoer van sierteeltproducten dient plaats te vinden in de aanvoerzaal op locatie L2, conform de geldende aanvoertijden zoals gepubliceerd op de website.
De uitpandige aanvoerlocaties zijn locatie Oost (deels L4) en locatie West (deels L1).
De aanvoer van sierteeltproducten die via Royal FloraHolland Connect verhandeld worden dient te geschieden conform de onderstaande procedure:

EAB Voorschriften Connect
(in aanvulling op art. 9 lid 1 Veilingreglement)
Voor transacties via Royal FloraHolland Connect is het EAB bericht leidend voor facturatie.
De papieren aanvoerbrief dient nog wel aan de kar bevestigd te worden in verband met de verwerking door Royal FloraHolland Connect Logistiek.

Hoofdstuk 3 Kopers

Artikel 4 Inschrijving kopers, incasso en betaling aan Royal FloraHolland
(in aanvulling op artikel 11 lid 1 Veilingreglement)

Inschrijving kopers
Voor inschrijving als Koper bij Royal FloraHolland Rijnsburg kunt u zich aanmelden bij:
Accountmanagement Kopers te bereiken op 071-4094445

U kunt ook gebruik maken van het contactformulier zoals op de website staat vermeld:

Incasso en betaling
Voor het kopen op de klok bij Royal FloraHolland Rijnsburg dient de koper een (gelimiteerde) non-storno verklaring te overleggen. Bij een gelimiteerde non-storno verklaring wordt er een kloklimiet opgelegd afhankelijk van de hoogte van de gelimiteerde non-storno verklaring. Indien een Koper via Royal FloraHolland Connect wenst in te kopen dient Koper een ongelimiteerde non-storno verklaring te overleggen.

Hoofdstuk 4 De klok

Artikel 5 Het Veilen
(in aanvulling op artikel 12 lid 2 Veilingreglement)
Bij Royal FloraHolland Rijnsburg wordt de veilvolgorde van het specifieke product door middel van een loting bepaald. Voor specifieke informatie over de lootprocedure kunt u zich wenden tot de afdeling kloktoevoer te bereiken op 071-4094986 / 4987

Artikel 6 Koopovereenkomst, Abuis en Overveilen
(in aanvulling op artikel 13 Veilingreglement)
Kopers zijn verplicht bij het kopen op de klok bij Royal FloraHolland Rijnsburg een koopgrootte (aantal verkoopeenheden) aan de Veilmeester mondeling kenbaar te maken. Wanneer er geen audiocontact is of kan worden gemaakt met de veilmeester is de koper gebonden aan de minimale koopgrootte, die door de veilmeester wordt bepaald.

Artikel 7 Klachten, herkeur, melding
(in aanvulling op artikel 15 Veilingreglement)

Herkeur aanvragen
Op Royal FloraHolland Rijnsburg is de volgende procedure m.b.t. herkeur aanvragen van toepassing:

Klachten over distributie
Klachten over distributie en aflevering van door Royal FloraHolland Rijnsburg afgeleverde Producten kunnen worden ingediend bij de afdeling dagreclame, tot uiterlijk 1,5 uur na distributie. De afdeling dagreclame is te bereiken op telefoonnummer: 071- 4094615

Hoofdstuk 5 Levering

Artikel 8 Levering
(in aanvulling op artikel 16 lid 6 Veilingreglement)
Wanneer een Koper meer krijgt geleverd dan hij heeft gekocht, dient hij dit zo spoedig mogelijk te melden bij de afdeling. Dagreclame van Royal FloraHolland Rijnsburg te bereiken op telefoonnummer: 071-4094615

Hoofdstuk 7 Klachtenafhandeling, bezwaar en beroep

(in aanvulling op artikel 22 Veilingreglement)
Artikel 9 Klachtafhandeling, bezwaar, beroep
Voor het aantekenen van bezwaar met betrekking tot Royal FloraHolland Rijnsburg kunt u zich wenden tot de Secretaris van de Bezwaarcommissie Rijnsburg p./a:

Bezwaarcommisie Royal FloraHolland Rijnsburg
T.a.v. de Secretaris
Postbus 10
2230 AA Rijnsburg