Royal FloraHolland | Marktplaatsbepalingen Aalsmeer

Marktplaatsbepalingen Aalsmeer

Deze marktplaatsbepalingen zijn gebaseerd op artikel 1 lid 1 van het Veilingreglement Royal FloraHolland van 1 januari 2010 en zijn een aanvulling op het Veilingreglement Royal FloraHolland.

Veilingreglement Royal FloraHolland
Algemene voorwaarden

Deze marktplaatsbepalingen zijn vastgesteld door het Managementteam van Royal FloraHolland Aalsmeer en treden in werking per 1 maart 2012. De marktplaatsbepalingen kunnen door het Managementteam Royal FloraHolland Aalsmeer worden gewijzigd. Wijzigen zullen pas in werking treden nadat zij op adequate wijze zijn bekendgemaakt. Onder adequate wijze wordt onder andere verstaan: publicatie op de Royal FloraHolland website (www.royalfloraholland.com).

Voor de gedefinieerde woorden met een hoofdletter wordt verwezen naar Hoofdstuk 9 (Definities) van het Veilingreglement Royal FloraHolland.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en gedragsregels

Artikel 1 Toepasselijke Algemene voorwaarden (in aanvulling op artikel 6 lid 1 Veilingreglement Royal FloraHolland)
Op het veilingcomplex bij Aalsmeer gelden naast de in -art. 6 lid 1 van het- veilingreglement genoemde voorwaarden, de:

Hoofdstuk 2 Verkopers

Artikel 2 Inschrijving verkopers en aanvoer producten (in aanvulling op artikel 7 lid 9 Veilingreglement Royal FloraHolland)
In aanvulling op artikel 7 lid 9 verricht afdeling Logistiek Aalsmeer betaalde logistieke diensten die geen betrekking hebben op het klok- of Connect proces. Tussen Partijen zullen de voorwaarden en tarieven per verrichte dienst worden overeengekomen.

Artikel 3 Verkoop via Royal FloraHolland
(in aanvulling op artikel 9 lid 3 en 4 Veilingreglement Royal FloraHolland) De Aanvoervoorschriften zoals bedoeld in artikel 9.3 en artikel 9.4 zijn voor de vestiging Aalsmeer de navolgende:

Klok

Beladingvoorschriften Stapelwagens en CC-containers
De beladingsvoorschriften voor stapelwagens en CC-containers volgen uit het document:

CC containers veilen
Op de vestiging Aalsmeer mag men op CC containers uitsluitend onder de via onderstaande link vermelde voorwaarden aanvoeren/veilen.

Specifieke aanvoerspecificaties planten mengen en mixen
Bij Aalsmeer mogen planten als 'mix per laag', 'mix kar' of 'mix per bak' worden aangevoerd mits met inachtneming van de via onderstaande link vermelde voorwaarden.

Aanvoerlocaties
De Voorwaarden flexibel verwerkingsvak/laadruimte zijn in aanvulling op het veilingreglement van toepassing zodra een persoon tijdelijk gebruik maakt van een laadruimte of verwerkingsvak op het veilingcomplex.

Voor vrachtauto's geldt dat zij een dock moeten reserveren. Dit kan per internet of per telefoon. Voor aanvoerders geldt dat zij veelal een algemeen dock voor het product mogen gebruiken, indien dit niet het geval is moeten ook zij een dock reserveren. Voor andere voertuigen dan bedoeld onder punt 1 geldt dat de producten alleen inpandig gelost mogen worden op onderstaande locaties.

Inpandige aanvoer van Planten van 6:00 tot 24:00 uur via locatie 241-57
Inpandige aanvoer van Snijbloemen van 16:00 tot 24:00 via locatie 013-016.

Hoofdstuk 4 De klok

Artikel 4 Het veilen
(in aanvulling op artikel 12 lid 2 Veilingreglement Royal FloraHolland)
De veilvolgorde van de Producten voor de Klok wordt bepaald conform de gebruikelijke lootprocedure bij Aalsmeer.

Artikel 5 Koopovereenkomst, Abuis en Overveilen
(in aanvulling op artikel 13 lid 3 Veilingreglement Royal FloraHolland)
In aanvulling op de abuisregeling zoals bedoeld in artikel 13 lid 3 zijn de nadere voorwaarden:

  • Koper mag niet meer dan twee keer per dag op één klok een abuis melden;
  • Een abuismelding moet plaatsvinden voordat een partij is afgeveild c.q. nog niets van de nieuwe partij is verkocht;
  • Een koper mag niet direct of indirect, ook niet via een ander kopersnummer, (terug) kopen uit dezelfde partij na een gehonoreerd beroep op abuis;
  • Er mag geen sprake zijn van oneigenlijk gebruik van de abuisregeling. Hieronder wordt in ieder geval verstaan een te duur gekocht Product teruggeven door gebruik te maken van de abuisregeling;
  • Van bovenstaande voorwaarden kan alleen met instemming van de veilingmeester worden afgeweken.

Artikel 6 Afschrijven
(in aanvulling op artikel 14 lid 3 Veilingreglement Royal FloraHolland)
In afwijking op artikel 14.3 van het veilingreglement is het bij Aalsmeer per 01-01-2012 niet mogelijk om producten af te schrijven.

Artikel 7 Het Veilen
(in aanvulling op artikel 12 Veilingreglement Royal FloraHolland)

Artikel 8 Klachten, herkeur, melding
(in aanvulling op artikel 15 lid 2 sub a en lid 4 sub a Veilingreglement Royal FloraHolland)
Een klacht omtrent de kwaliteit van een partij sierteeltproducten dient bij de balie 'klachtenafhandeling kwaliteit' (locatie 023) te worden ingediend.
Klachten over distributie en aflevering van door Royal FloraHolland afgeleverde Producten in Aalsmeer kunnen worden ingediend bij de Klantenservice.

Hoofdstuk 6 Verkeer

Artikel 9 Verbodsbepalingen
(in aanvulling op artikel 20 Veilingreglement Royal FloraHolland)
In aanvulling op artikel 20 gelden er op het veilingterrein en in het veilinggebouw voor het gebruik van transportwerktuigen (zoals een elektrotrekker) de in bijlage 1 genoemde voorwaarden. Tevens gelden er nadere eisen voor dieselmotoren.