Een groene toekomst kweken we samen

Een groene toekomst kweken we samen met onze kwekers, kopers en andere partners. Duurzaamheid in de productieketen en duurzaamheid op de marktplaats zijn immers nauw met elkaar verbonden. Royal FloraHolland werkt met verschillende partijen en in verschillende samenstellingen aan het verduurzamen van de sector en speelt een actieve rol in de volgende samenwerkingsinitiatieven.

Floriculture Sustainability Initiative (FSI) - Internationale marktpartijen en belangenorganisaties werken samen aan een gezonde, vitale en duurzame sierteeltsector. Het FSI heeft als doel gesteld dat in 2020 90% van alle bloemen en planten door de leden verhandeld en geproduceerd duurzaam is.

Versnellerinitiatief - Dutch Flower Group, Royal Lemkes, Waterdrinker en Royal FloraHolland hebben begin 2017 een manifest ondertekend om een versnelling aan te brengen in FSI. Ook FleuraMetz heeft zich aangesloten bij dit initiatief. Daarnaast zorgen we voor transparante en betrouwbare informatie over duuzaamheid en certificaten op ons digitale platform Floriday en op de diverse verkoopkanalen, waaronder de klok. In september 2018 is het bouwen begonnen van de ICT koppelingen die hiervoor nodig zijn.

internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (iMVO) - Dit convenant heeft als doel dat ook medewerkers op kwekerijen in Afrika een fatsoenlijk bestaan kunnen opbouwen. Wij werken samen met handel, branche-organisaties, maatschappelijke organisaties, vakbond en overheid aan het bevordereen van iMVO. Dit uit zich in de bijdrage aan de totstandkoming van het iMVO-convenant voor de sierteeltsector. Wij stimuleren zo veel mogelijk partijen om mee te doen en samen de afspraken in dit convenant uit te gaan voeren.

Plastic Pact NL - Het Plastic Pact NL heeft met name als doel om voor 2025 eenmalig gebruik van plastic verpakkingen vzoveel mogelijk terug te dringen. Royal FloraHolland draagt hieraan bij door de duurzaamheid van transportverpakkingen te vergroten door minder materiaalgebruik, meer recycling, gebruik van meermalige verpakkingen te stimuleren en zo mogelijk biobased plastic verpakkingen te gebruiken. Royal FloraHolland streeft voor 2025 de volgende doelstellingen na:

  • Plastic producten en verpakkingen zijn gemaakt van 100% recyclebaar plastic
  • We gebruiken in 2025 20% minder plastic dan in 2017
  • Minimaal 70% van alle eenmalige plastic producten en verpakkingen die in Nederland in de prullenbak belandt, wordt gerecycled zonder verlies van kwaliteit
  • Alle eenmalig te gebruiken plastic spullen die op de markt komen, zullen moeten bestaan uit minimaal 35% plastic dat gerecycled is

Platform Duurzame Sierteelt - Dit platform is opgericht door LTO Glaskracht, de VGB en Royal FloraHolland en werkt samen met alle belangrijke kentenpartners in de Nederlandse sierteeltsector aan oplossingen voor vraagstukken die het imago van de producten en de reputatie van de sector bedreigen. Met als resultaat een eenduidige aanpak op duurzaamheid en communicatie hierover.


De Groene Stad - in het begrip De Groene Stad komt het streven naar een attractievere, klimaatbestendige en gezonde leefomgeving tot uitdrukking. Het is onze ambitie om door het geven van voorlichting, het belichten van succesvolle praktijkvoorbeelden en het delen van nieuwe wetenschappelijke inzichten 'groener denken' te stimuleren. In het programma De Groene Agenda ontwikkelen en testen kennisinstellingen en ondernemers innovatieve groenconcepten en verdienmodellen.

Internationale standaard Milieufootprint - In de sierteeltsector is nog geen internationale standaard methodiek voor een milieufootprint-berekening. Daarom initieerden Royal FloraHolland samen met GroentenFruit Huis en Wageningen Economic Research een project met als doel om een uniforme, keten geaccepteerde standaard te realiseren voor milieufootprint-berekeningen van sierteeltproducten. We hebben een internationale acceptatie van de methodiek als ambitie. Hiermee kunnen we in de nabije toekomst consistent en volledig voldoen aan de behoeften van de sector, overheid en retailers.

Keteninitiatief Transport Verpakkingen - Met onze deelname aan de KIDV-brancheverduurzamingsplannen, toetsen we onze duurzame strategie met experts uit de markt. Dit versterkt ons beleid en leidt tot nieuwe inzichten en innovaties.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel - Nederland kampt de laatste jaren met een sterke afname van de rijkdom aan planten en dieren. Terwijl juist een goede biodiversiteit helpt om de productie van sierteeltproducten toekomstbestendig te maken. Voor Royal FloraHolland is dit een belangrijk thema en daarom willen wij graag bijdragen aan het herstel. Sinds begin maart 2020 zijn wij daarom partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.