Ledenraad royalfloraholland
Op donderdag 14 oktober vond de informele vergadering van de Ledenraad plaats in het nieuwe clubhuis van de Ledenraad, de 4e etage van Floridome in Aalsmeer. De Ledenraad sprak met directie en Raad van Commissarissen over de gang van zaken binnen het bedrijf, maar er was vooral aandacht voor onderwerpen die op de agenda staan ter besluitvorming tijdens de komende formele ledenraadvergadering in december. Dit betreft onderwerpen als ontwikkeling BBH heffing en het tariefvoorstel 2022.

BBH

Het punt over het gegeven dat RFH de BBH-inning verzorgt voor Bloemen Bureau Holland was ook onderwerp op de agenda. Afgelopen periode hebben twee beeldvormende bijeenkomsten plaatsgevonden. De vraag die centraal staat is of en waarom RFH de inning moet verzorgen voor BBH? Daarbij staat het belang van BBH niet ter discussie, maar wel de vraag of RFH de inning voor BBH moet voortzetten. Daarbij is het wenselijk dat Bloemen Bureau Holland alternatieve varianten voor inning onderzoekt en met concrete voorstellen komt. Ook dit punt staat op de agenda van de vergadering in december.

Tarieven 2022

David van Mechelen, CFO Royal FloraHolland, gaf toelichting op de voorstellen rondom tarifering. Een vijftiental punten van aanpassingen, over het algemeen indexaties van kosten. Daarnaast is er ook aandacht vanuit een aantal principes die RFH volgt. Een van deze principes is het lidmaatschap versterken. De gedane en besproken voorstellen gaan nu eerst naar de Raad van Commissarissen en daarna neemt de Ledenraad een besluit hierover tijdens de komende vergadering in december.

Constructief en waardevol overleg

Al met al was het een constructieve vergadering waarbij opvalt dat er de voorbereiding van de diverse werkgroepen en commissies goed werk is verricht. De notities waren correct en compleet waardoor de aanwezigen goed ingelezen waren en het gesprek op een hoger niveau gevoerd kon worden. Ook bleef het tempo er goed in. Het is prettig wanneer voor alle aanwezigen helder is in welk stadium een onderwerp zich bevindt, in beeldvorming, oordeelsvorming dan wel besluitvorming. Daarnaast is het plezierig te merken dat er wordt teruggepakt op nog openstaande vragen vanwege bijvoorbeeld het uitzoeken van informatie. Hierdoor voelt de Ledenraad zich gehoord en na afronding van openstaande punten, kun je dan verder. Door deze werkwijze merk je dat je heel daadkrachtig naar de volgende stap kan om tot een gezamenlijk beeld te komen. En dat is heel waardevol!

Bekijk het videoverslag