Ledenraad royalfloraholland

Tijdens de formele Ledenraadvergadering van donderdag 22 april 2021 heeft de Ledenraad de Jaarrekening van Royal FloraHolland over 2020 vastgesteld. Ook werd gestemd over de vervroegde uitkering van de jaarlaag 2013 en de petitie Florinee.

De Ledenraad heeft de jaarrekening van Royal FloraHolland vastgesteld. De Raad van Commissarissen (RvC), de Audit commissie van de RvC en de externe accountant PwC keurden de jaarrekening al eerder goed op 8 april.

Adequate financiële sturing tijdens crisis

Het effect van corona op de financiële resultaten van Royal FloraHolland is aanzienlijk minder groot dan aanvankelijk werd verwacht in 2020. Peter Varekamp van de commissie Finance van de Ledenraad: "We hebben een heel moeilijk jaar gehad. Aan het begin van de coronacrisis gingen we uit van dramatische scenario's. Uiteindelijk liggen er jaarcijfers die niet heel erg tegenvallen. Vanaf de start van de coronacrisis is er door Royal FloraHolland adequaat en grondig gehandeld. Dit kon ook doordat de financiële processen binnen het bedrijf de afgelopen jaren significant zijn verbeterd." Tijdens het verloop van de coronacrisis werd de commissie Finance van de Ledenraad nauw betrokken bij de ontwikkeling van de cijfers.

De commissie Finance heeft verder het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag gevolgd. Peter Varekamp: "We hebben kritisch gekeken naar een aantal zaken. Uiteraard waren we scherp op de achtergronden en investeringen in Floriday. Maar zeker zo belangrijk is de ontwikkeling van het verdienmodel van Royal FloraHolland. We hebben aandacht besteed aan de vaste kostenstructuur, de kosten van de klok en de impact op het resultaat van de verschuiving van klok naar direct. De vraag is: hoe lossen we de neergaande trend op? Daar moeten we het nog verder over hebben." De Ledenraad heeft decharge verleend aan Directie en Raad van Commissarissen voor het gevoerde beleid in 2020.

De jaarrekening en het jaarverslag 2020 van Royal FloraHolland worden op vrijdag 23 april gepresenteerd aan de pers en openbaar gemaakt. In de jaarrekening is de actuele waarde van alle software, inclusief Floriday, terug te vinden bij de post immateriële vaste activa. Van de hier gerapporteerde € 42 miljoen, betreft € 7 miljoen Floriday.

Positieve geste voor aanpassingen bedrijfsvoering

De Ledenraad heeft verder ingestemd met het voorstel van de directie om vervroegd de jaarlaag 2013 certificaat B uit te keren aan de leden, inclusief 'opruiming oude saldi' voor de bedragen onder de € 2.500,- . Dit laatste betekent dat saldi tot € 2.500,- van gestopte leden ook vervroegd worden uitgekeerd. "Als je naar de solvabiliteit kijkt is er geen reden om niet vervroegd uit te keren. Er is voldoende ruimte," aldus Peter Varekamp. De Ledenraad ziet het verder als een positieve geste in het licht van alles wat van de leden wordt gevraagd voor aanpassingen in hun bedrijfsvoering voor onder andere Floriday, Milieucertificering en Landelijk veilen. Bovendien kunnen sommige leden het geld goed gebruiken. Bepaalde productcategorieën zitten nog steeds in zwaar weer door de pandemie. Daarbij wordt tegelijkertijd aangegeven, dat dit niet betekent dat er ook volgend jaar vervroegde uitkering zal plaatsvinden, en evenmin dat het opbouw-percentage van 0.5% met zekerheid onveranderd blijft.

Royal FloraHolland en VGB: over en weer uitgestoken hand

Daarnaast werd de Ledenraad bijgepraat door de directie over de laatste ontwikkelingen, waaronder de samenwerking met de Vereniging van groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB). De directie heeft aangegeven dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met de voorzitter (Cees van der Meij) en de directeur (Matthijs Mesken) van de VGB.

In het gesprek kwam naar voren dat beiden het eens zijn dat er meer maatwerk nodig is in de uitvoering van de strategie van Royal FloraHolland omdat 'one size fits all' op de onderdelen van de strategie niet past.

De directie heeft aangegeven graag samen te willen werken met de VGB aan de uitvoering van de strategie en het lange termijn succes van de sierteeltsector, ieder vanuit zijn eigen rol. Royal FloraHolland wil daarbij graag optreden als dienstenleverancier ten behoeve van haar kwekers én hun kopers. Over en weer is een reikende hand uitgestoken. Royal FloraHolland wil graag de gesprekken hierover met de VGB voortzetten.

Tijdens de vergadering heeft de Ledenraad ook een besluit genomen over het verzoek van de ledenpetitie tot het bijeenroepen van een extra Ledenraadvergadering. Lees hier meer over dit besluit.