Noodrem1 petitie royalfloraholland

Op 20 mei 2021 is er een extra Ledenraadsvergadering om recht te doen aan de bezwaren van de petitie indieners. Dat heeft de Ledenraad besloten op 22 april. Alle leden van Royal FloraHolland kunnen dan hun zegje doen. Maar waar gaat het eigenlijk over? Daarover vertelt de Ledenraad u graag meer.

1. Hoe werkt dat, een ledenpetitie?

Sinds het instellen van de Ledenraad in 2019, is er de zogeheten noodrem procedure. Leden die zelf niet in de Ledenraad zitten, kunnen hiermee een extra vergadering van de Ledenraad bijeenroepen om een bepaald onderwerp te bespreken. Alle leden zijn hierbij welkom en hebben spreekrecht.
Om een verzoek in te kunnen dienen, gelden een aantal voorwaarden. Er zijn tenminste 250 leden nodig die samen minimaal 5% van de stemwaarde hebben. Op 19 februari 2021 is door Florinee een verzoek ingediend bij de Ledenraad. Dit voldoet aan de drempels. Ruim 400 leden hebben getekend.

Bekijk hier de video: Hoe werkt de noodrem?

2. Wat vragen de petitie-verzoekers eigenlijk?

Zij vragen een extra Ledenraadsvergadering om te spreken over het laten uitvoeren van een externe audit naar het reilen en zeilen van RFH. In het noodremverzoek zijn eigenlijk drie verzoeken opgenomen, die we hieronder kort samenvatten.

1. Een verzoek aan de Ledenraad tot het laten uitvoeren van een externe audit op het reilen en zeilen van RFH en dan specifiek op Floriday, de verplichte certificering en de vraag of de directie dagelijks voldoet aan en handelt volgens de statuten van de coöperatie.

2. Een verzoek aan de Ledenraad om de directie te bevelen om vier besluiten in te trekken en te werken aan besluitvorming en draagvlak bij alle stakeholders.

Het gaat dan om de volgende besluiten:

  • Besluit tot invoering Floriday en staken Connect EAB
  • Besluit tijdspad invoering Floriday
  • Besluit tot verplichte certificering
  • Besluit tot Floriway

3. En als laatste een verzoek om de Ledenraad zijn adviestaken te laten uitoefenen en de directie te verzoeken om diezelfde vier besluiten in te trekken en te werken aan besluitvorming en draagvlak.

3. Wat vindt de Ledenraad daarvan?

Nadat wij als Ledenraad met een groot aantal leden hebben gesproken, hebben we besloten dat er een extra Ledenraadsvergadering moet komen. Het derde verzoek van de petitie werd gedeeltelijk door de Ledenraad aangenomen met 96,88% van de stemmen. Hiermee bieden we maximaal ruimte voor het gesprek met alle leden om recht te doen aan de bezwaren van de petitieverzoekers.
Wij hebben als Ledenraad ook aangegeven achter de strategie van Royal FloraHolland te staan, maar vinden wel dat de uitvoering van de strategie op onderdelen beter had gekund en gemoeten.
De eerste twee verzoeken van de petitie zijn door de Ledenraad daarom ook verworpen. Bovendien vallen deze verzoeken niet binnen ons mandaat.
Bekijk hier de video van de gesprekken die de Ledenraad met leden heeft gevoerd.


4. Waar gaan we het over hebben op 20 mei?

Het gesprek op 20 mei zal vooral gaan over de adviesrol van de Ledenraad en de uitvoering van de strategie. Alle leden van Royal FloraHolland kunnen hierover meepraten.
Het verzoekschrift is in een overlegvergadering door de initiatiefnemers toegelicht aan de Ledenraad. Het is nu tijd dat de Ledenraad met haar eigen oordeel over de gang van zaken komt. In de petitiegesprekken met de leden is bovendien veel informatie opgehaald over de eigen rol en het functioneren van de Ledenraad. Wij willen daarom samen met leden spreken over mogelijke oplossingen voor de bezwaren en een weg vooruit bepalen.

5. Wat gebeurt er daarna?

In een kort na 20 mei te houden formele Ledenraadsvergadering beoordelen wij als Ledenraadsleden alles wat is ingebracht en trekken we een conclusie. Als Ledenraad hebben we aangegeven achter de strategie van Royal FloraHolland te staan.
Wel zijn we van mening dat de uitvoering van de strategie op onderdelen beter had gekund en gemoeten. Verder vinden we dat wij als Ledenraad in onze kracht staan, maar dat er ruimte voor verbetering is in de contacten met leden en de uitoefening van de adviestaken. Daarmee gaan we graag verder aan de slag!