Royal FloraHolland | Er is werk aan de winkel
Terug naar overzicht

Er is werk aan de winkel

27 november 2023

Stefanie Miltenburg

De afdeling Public Affairs behartigt de belangen van Royal FloraHolland, de leden en de sierteeltsector in de maatschappij, de media en de politiek. Public Affairs-manager Stefanie Miltenburg belicht twee grote transities waar de sector voor staat en welke invloed de coalitievorming na de verkiezingen daarop heeft.

De verkiezingen zijn achter de rug. De komende periode van coalitievorming zijn bepalend voor heel veel van de opgaven waar onze sector voor staat. In dit stuk wil ik er twee belichten waar we nog flink de schouders onder moeten zetten.

De energietransitie
In het Transitiecollege Energietransitie Glastuinbouw, waar Royal FloraHolland met veel andere partijen aan tafel zit, deelde de Rabobank haar beleid voor de diverse transities in de (glas)tuinbouw. Zoals daar zijn: klimaat en energie, arbeidsmarkt en gewasbescherming. Met name interessant was te horen hoe zij concreet bijdragen aan de energietransitie, met als doel een klimaatneutrale sector in 2040.

Als bank doen zij verschillende dingen. Ze sturen mee in de regionale transitiestrategieën, doen projecten én bieden passende financieringsproducten aan, die invulling geven aan de transities. Ook voeren ze een aangepast financieringsbeleid, gericht op verduurzamen en financiële prestaties. Om duurzaamheidsprestaties uniform meetbaar te maken, ontwikkelden ze een eigen footprint-tool. Eind volgend jaar willen ze daarmee al 900 klanten met hun emissies in beeld hebben. De uitkomst helpt hen om met ondernemers in gesprek te gaan over verduurzamen en wat daarbij voor hen de best passende opties zijn.

Wat opviel in de roadmap van Rabobank naar klimaatneutraal 2040 is dat ze vanaf 2024 géén nieuwe kas meer financieren die niet (in 2040) klimaatneutraal kan zijn, dat er bij iedere kredietaanvraag een energietransitieplan wordt gevraagd en dat ze vanaf 2025 géén WKK (warmtekrachtkoppeling) meer financieren die niet kan overschakelen naar waterstof. WKK’s op stookolie en propaan worden sowieso niet gefinancierd.

De Rabobank voert dit beleid om te voorkomen dat door CO2-beprijzing en fiscale maatregelen er geen perspectief meer is voor hun klanten en voor henzelf als bank.

Water
Water is voor onze sector een ander speerpunt. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) bevat het beleid voor de beoordeling van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa. Ook biedt het de basis voor waterbeheer dat ons helpt voor te bereiden op klimaatverandering (droogte en overstromingen). De KRW is in 2000 van kracht geworden en het doel was dat in 2015 alle Europese wateren een ‘goede toestand’ zouden hebben bereikt. Deze termijn is inmiddels verlengd tot 2027.

In mei van dit jaar maakte de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur bekend dat Nederland als Europese lidstaat onderaan bungelt als het gaat om de waterkwaliteit. Ook was de conclusie dat met het huidige overheidsbeleid de doelen in 2027 niet gehaald gaan worden en er boetes dreigen vanuit de EU. De kans is aanwezig dat activiteiten kunnen worden stil gelegd. De sierteelt is een van de sectoren die nog steeds voor verontreiniging zorgt, door de emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Hoewel er al veel stappen zijn gezet en inspanningen gedaan, is dit nog zeker niet voldoende. Vanuit een initiatief van Greenports Nederland levert Royal FloraHolland samen met ketenpartijen een actieve bijdrage aan het verbeteren van de situatie.

Een nieuw kabinet zal ook in het duurzaamheidsbeleid zeker accenten aangeven of zaken aanpassen. Maar de doelen op de grote transities zoals hierboven genoemd zullen blijven staan. Werk aan de winkel dus. Voor ons, voor u en voor de gehele sector.

Heb je vragen of wil je graag meer informatie over dit onderwerp? Mail dan naar publicaffairs@royalfloraholland.com.