Terug naar nieuwsoverzicht

Verslag formeel overleg Ledenraad 30 maart 2023

26 april 2023

Verslag formele ledenraad Royal Flora Holland

Donderdag 30 maart vond de eerste formele Ledenraadsvergadering van 2023 plaats onder leiding van Jack Goossens, voorzitter van de Raad van Commissarissen, in Aalsmeer.

Na goedkeuring van het verslag van de vorige formele ledenraadsvergadering was het tijd voor een ander vast onderdeel op de agenda van deze bijeenkomst: een nadere kennismaking tussen een van de RvC-leden en de Ledenraad. Deze keer vertelde RvC-lid Evert van Helvoort wat meer over zichzelf, zijn carrière en zijn rol binnen Royal FloraHolland. Een waardevol onderdeel van deze vergadering, omdat dit bijdraagt aan een goede samenwerking binnen de governance structuur van onze coöperatie: de Ledenraad, de Raad van Commissarissen en de directie.

Daarna stonden het jaarverslag en de jaarrekening van 2022 op de agenda. Na een toelichting van CEO Steven van Schilfgaarde, CFO David van Mechelen en voorzitter van de RvC Jack Goossens kregen ook de Auditcommittee, de commissie Finance en de vertegenwoordigers van PwC het woord. Zij gaven een goedgekeurde verklaring af over het gelopen proces en de gepresenteerde cijfers in het jaarverslag. Nadat de Ledenraad nog een aantal vragen kon stellen was het tijd om over te gaan tot de stemming over het jaarverslag en de jaarrekening 2022. Na deze formele stemming was er een update vanuit de directie over belangrijke ontwikkelingen in de sector en binnen het bedrijf met ruimte voor vragen en opmerkingen van Ledenraadsleden.

Onderstaande punten stonden op de agenda van de Ledenraadsvergadering. Onder toezicht van de stemcommissie is er positief gestemd op alle ingebrachte punten.

 1. Uitkering 7e jaarlaag (certificaat E) (besluitvormend)
  Voor zover het tegoed per lid bij certificaat A méér dan € 20.000 bedraagt, is het meerdere van zijn tegoed op de participatierekening per 31 december 2016 opgenomen als “eindsaldo”. Dit tegoed, alsook het participatie-rekeningbedrag van een oud-lid per die datum wordt hierna ook "eindsaldo" genoemd.

  Het eindsaldo van een lid of oud-lid wordt in acht gelijke jaarlijkse termijnen aan dat lid of oud-lid uitgekeerd, evenwel onder de voorwaarde dat de Ledenraad op voorstel van de Directie, telkens in het kader van de vaststelling van de jaarrekening over het voorgaande boekjaar, besluit tot de uitkering en betaalbaar stellen van bedoelde termijn.

  Met inachtneming van artikel 40.3 van de statuten stelt de Directie voor de 7e jaar laag uit te keren ten bedrage van €2.496.000.

 2. Uitkering beëindigd lidmaatschap per 2019 saldo certificaat A (besluitvormend)
  De ledenraad wordt gevraagd de uitkering beëindigd lidmaatschap per 2019 saldo certificaat A goed te keuren.

 3. Vaststellen jaarrekening 2022 (besluitvormend)
  Aan de Ledenraad wordt gevraagd om de jaarrekening 2022 formeel vast te stellen.

 4. Decharge Directie (besluitvormend)
  Aan de Ledenraad wordt voorgesteld om aan de leden van de Directie decharge te verlenen voor het in het betreffende boekjaar gevoerde beleid.

 5. Decharge RvC (besluitvormend)
  Aan de Ledenraad wordt voorgesteld om aan de leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het in het betreffende boekjaar gehouden toezicht.