De informele vergadering van de Ledenraad vond op 30 juni 2022 plaats in Aalsmeer. De Ledenraad sprak met directie en Raad van Commissarissen (RvC) over actuele ontwikkelingen. Daarbij werd stilgestaan bij de situatie van de eigen bedrijven, de actualiteiten in de wereld, energie, vrachtkosten en marktprijzen. Allemaal onderwerpen waarbij de huidige situatie totaal anders is dan een jaar geleden. Er is zeker sprake van serieuze uitdagingen in de tweede helft van het jaar voor zowel Directie, Raad van Commissarissen als de Ledenraad.

Update vanuit RvC

De RvC is vanaf het begin adviserend betrokken bij de ontwikkeling van orderpicking, als onderdeel van de logistieke dienstverlening. Ten aanzien van de recente performance achterstand in de afgelopen periode heeft de RvC de vinger aan de pols gehouden en directie regelmatig bevraagd over de ontwikkelingen.

RvC-lid Kees Pingen stelde zich voor aan de Ledenraad en schetste op hoofdlijnen de achtergrond van zijn loopbaan. Vanuit verschillende functies bij technische dienst KLM, Bloemenveiling Aalsmeer, ICT bedrijf, Heemskerk groenteverwerking en Smit kwekerijen; groene plantenkwekerij in Groningen. Kees is vier jaar geleden van start gegaan binnen de RvC en ziet dat er zeker nog veel uitdagingen zijn waarbij een goede samenwerking tussen RvC en Ledenraad van groot belang is.

Update Directie over actuele onderwerpen

Logistieke performance
Steven en David bevestigen dat de hoofdoorzaak voor de slechte performance veroorzaakt is door de hogere klokaanvoer en het personeelstekort. Dit geldt voor alle exportlocaties. De arbeidsmarkt is oververhit, waarbij de starttijd als nadeel wordt ervaren. Een grote wervingscampagne is in april van start gegaan. Ook wordt kantoorpersoneel ingezet ter ondersteuning. De keuze om te werken via orderpicken is een aantal jaren geleden gemaakt. Dit is van start gegaan in Naaldwijk vanwege de afloop aan support voor het verouderde systeem. Daarbij is nadrukkelijk de overweging gemaakt niet overal tegelijk van start te gaan. Er wordt gekeken naar oplossingen voor nog openstaande vragen hieromtrent. Het landelijk veilen planten wordt, tot een nader te bepalen moment, uitgesteld.

Overige ontwikkelingen op hoofdlijnen
De klokprijzen zijn lager, waarbij de vakhandel het goed doet en planten zwaarder worden getroffen. Er is sprake van minder directe verkoop door afname retail. Vanwege verdubbeling van energiekosten is een hogere prijs noodzakelijk. Daarnaast is merkbaar dat in Kenia meerdere producten worden geteeld naast roos en zomerbloemen. De ontwikkelingen rondom Floriday lopen volgens verwachting, waarbij na de zomer meer kopers aansluiten. Ook ziet het bedrijf een consolidatie van kopers, welke zeker effect gaat hebben. Vanuit het bedrijf is hier zeker aandacht voor en wordt nagedacht hoe we hier mee om willen gaan. De beoogde begroting van begin dit jaar is niet meer realistisch gezien de hoge energiekosten. Ook werd stilgestaan bij de ontwikkelingen rondom Floriway. Ondanks de moeilijkheden om de transport performance op peil te houden, is de onderlinge samenwerking goed. De financiële integratie van de drie fusiebedrijven gaat iets langzamer dan gepland. En tot slot geeft het bedrijf aan regelmatig gesprekken te voeren met OFA.

Duurzaamheid
Steven van Schilfgaarde geeft, beeldvormend, samen met Maarten Banki (manager duurzame ontwikkeling en kwaliteit) een update over de stand van zaken rondom duurzaamheid bij Royal FloraHolland en binnen de sector. In de afgelopen 3 jaar zijn meer dan 500 kwekers gestart met certificering. Recent is een programma opgestart voor kleine kwekers en certificering wordt gevisualiseerd op de klok. Royal FloraHolland is lid van Plastic Pact en werkt in dat kader, samen met 5 FPC’s, aan meermalig fust een duurzame productverpakkingen. Ook wordt gewerkt aan een roadmap voor de toekomstige transitie richting duurzaamheid voor bedrijf en kwekers. Komend najaar geeft de Ledenraad een advies over de voorgang van certificering.

BVO / Lidmaatschap
Eelco Lulofs, Marketing & propositie manager Royal FloraHolland, gaf samen met Claudia Hölzel, CGO, beeldvormend toelichting op de ontwikkelingen rondom de situatie van BVO en de nog openstaande vragen hieromtrent. Hoe BVO zich verhoudt richting het lidmaatschap is onderdeel van het agendapunt waar de Ledenraad zich dit jaar over buigt “samen in onze coöperatie”. Hier wordt later dit jaar aandacht verder aan besteed.

Samen in onze coöperatie

Tot slot geeft André Zuidgeest, voorzitter Strategie Commissie binnen de Ledenraad, een update over het proces rondom het thema “Samen in onze coöperatie”, waarbij er complimenten zijn voor het voorbereidende werk van de Strategie Commissie. Er is veel informatie opgehaald tijdens de ledensessies, er zijn goede inhoudelijke discussies gevoerd, veel dilemma’s besproken binnen de Ledenraad, maar ook met het bedrijf en de RvC. Na de zomer buigt de Ledenraad zich verder over belangrijke dilemma’s, welke worden besproken en waarna, later dit jaar, consultatie plaats vindt met onze leden.

Constructief en waardevol overleg

We kijken terug op een constructief en waardevol overleg, waarbij veel onderwerpen ter beeldvorming, aan de orde kwamen. Zoals ontwikkeling vastgoed, resultaten orderpicken, update RvC met kennismaking van Kees Pingen, update van Directie over met name problematiek logistieke dienstverlening, het uitdagende jaar en mogelijke gevolgen voor de begroting, de komende advisering over duurzaamheid, en de vragen rondom coöperatie en principes.

De notities waren correct en compleet waardoor het gesprek goed voorbereid en efficiënt verliep. Ook bleef het tempo er goed in. Het is prettig wanneer voor alle aanwezigen helder is in welk stadium een onderwerp zich bevindt, in beeldvorming, oordeelsvorming dan wel besluitvorming. Daarnaast is het plezierig te merken dat er wordt teruggepakt op nog openstaande vragen vanwege bijvoorbeeld het uitzoeken van informatie. Hierdoor voelt de Ledenraad zich gehoord en na afronding van openstaande punten, kun je dan verder. Door deze werkwijze merk je dat je heel daadkrachtig naar de volgende stap kan om tot een gezamenlijk beeld te komen. En dat is heel waardevol!

Gerelateerd nieuws