Terug naar nieuwsoverzicht

BBH krijgt tot eind 2023 voor een toekomstbestendig model voor inning heffing

13 december 2021

Bloemenbureau Holland
De Ledenraad van Royal FloraHolland heeft uitgesproken dat Royal FloraHolland uiterlijk op 1 januari 2024 stopt met de huidige wijze van inning van de BBH-heffing. Stichting Bloemenbureau Holland heeft hiermee voldoende tijd om met alle sectorpartijen te komen tot een nieuw en toekomstbestendig model voor inning dat binnen afzienbare tijd te realiseren moet zijn.

Zodra het nieuwe model gereed is, doch uiterlijk eind 2023, beoordeelt de Ledenraad de situatie en neemt een formeel besluit. Zowel de Ledenraad als directie van Royal FloraHolland geven de voorkeur aan een sectorbrede oplossing in de vorm van een door de minister goedgekeurde Verbindend Verklaring (VV).

Ongelijk speelveld

De Ledenraad en directie van Royal FloraHolland onderschrijven het belang van de generieke promotieactiviteiten van Bloemenbureau Holland. Royal FloraHolland int nu nog de jaarlijkse promotieheffing bij haar kwekers en kopers. De inning van de BBH-heffing via Royal FloraHolland is niet meer houdbaar. De reden hiervan is dat de huidige manier van heffing leidt tot een ongelijk speelveld voor de coöperatie en dit zet de concurrentiepositie van Royal FloraHolland onder druk. De inning zal dan ook binnen afzienbare tijd anders georganiseerd dienen te worden.

Eenduidige sectorbrede oplossing

De Stichting BBH is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een breed gedragen oplossing voor de financiering en is daarbij in de lead. Royal FloraHolland zal samen met andere sectorpartijen een ondersteunde rol spelen bij het ontwikkelen van een nieuw model voor de heffing van Bloemenbureau Holland gelden. Zowel de Ledenraad als directie van Royal FloraHolland geven de voorkeur aan een eenduidige sectorbrede oplossing in de vorm van een door de minister goedgekeurde Verbindend Verklaring (VV). Daarnaast zal Bloemenbureau Holland samen met de sectorpartijen parallel aan een plan B werken.

De huidige BBH-heffing is een besluit van de toenmalige ALV van Royal FloraHolland en wijziging hiervan dient door de Ledenraad te worden genomen. Deze heeft namelijk alle bevoegdheden van de ALV overgenomen. De Ledenraad zal periodiek worden geïnformeerd over de voortgang van de mogelijke oplossingsrichtingen. BBH wordt gevraagd om de voortgang periodiek te rapporteren aan de betrokken en belanghebbende sectorpartijen, waaronder Royal FloraHolland.