Gebruik transportmiddelen op de marktplaats

Op onze marktplaatsen worden verschillende soorten transportmiddelen gebruikt, zoals elektrotrekkers, heftrucks en palletwagens. Op deze pagina leest u welke voorwaarden er gelden en wat van u verwacht wordt.

Er gelden voorwaarden vanuit het belang van veiligheid, maar daarnaast geldt er bij gebruik van transportmiddelen een verplichting voor een betaald vignet waardoor we de kosten voor de marktplaats verdelen over de gebruikers

Veiligheid

Royal FloraHolland wil dat iedereen na werktijd weer gezond en veilig naar huis gaat. Hiervoor is het noodzakelijk dat de vele transporten veilig plaatsvinden. Vanuit de Arbeidsomstandighedenwet en de Algemene voorwaarden voor transportwerktuigen Royal FloraHolland (in revisie) is het verplicht dat elk transportmiddel jaarlijks wordt gekeurd door een daartoe erkend bedrijf. Bij een controle door de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) zal naar het keuringsbewijs gevraagd worden.

In aanvulling op deze veiligheidskeuring gelden er specifieke eisen voor het veilig kunnen gebruiken van de Royal FloraHolland infrastructuur, waaronder hellingbanen en het voorttrekken van stapelwagens en DC's. Om te controleren of uw transportmiddel aan deze eisen voldoet, is een specifieke en jaarlijkse toelatingskeuring (ook bekend als RFH-keuring) verplicht.

Beide keuringen gelden als voorwaarde voor het vignet.

Veiligheidskeuring
U dient zelf te zorgen dat uw transportmiddel de jaarlijkse veiligheidskeuring (BMWT of VA-Keur) ondergaat. U bent vrij in de keuze van het bedrijf, mits deze erkend is om een BMWT of VA-Keur uit te voeren, u kunt dit nazoeken op www.bmwt.nl of www.va-keur.nl.

Toelatingskeuring (Royal FloraHolland keuring)
Aanvullend op de veiligheidskeuring stelt Royal FloraHolland eisen aan het gebruik van de infrastructuur. Uw transportmiddel dient ook de jaarlijkse toelatingskeuring (ook bekend als de Royal FloraHolland keuring) te ondergaan. Motrac Linde verzorgt de toelatingskeuring. Via www.motrac.nl kunt u zich hiervoor aanmelden.

Vignet

Voor wie geldt het vignet?
De verplichting voor een vignet geldt voor alle partijen die met een transportmiddel gebruik maken van de marktplaatsen in Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg. Dit geldt ook voor de oversteek in Aalsmeer en Naaldwijk naar de andere zijde van het veilingterrein. Met transportmiddel bedoelen we alle elektrotrekkers, heftrucks, pallettrekkers en aanverwante transportmiddelen.

Welk vignet is van toepassing?
Er zijn 3 soorten vignet met elk een eigen kleur, kosten en geldigheid:

  1. Een geel vignet voor transportmiddelen die gebruik maken van de infrastructuur van Royal FloraHolland en niet in eigendom zijn van Royal FloraHolland. De geldigheid is één jaar en de kosten zijn € 700 per jaar.*
  2. Een blauw vignet voor transportmiddelen die alleen in en om de eigen box (inclusief afleverstrook) worden gebruikt. Voor de overige gebieden is een geel vignet vereist. De uitrol van het blauwe vignet gaat de komende maanden plaatsvinden. Indien u denkt in aanmerking te komen neemt u contact op met Motrac. De geldigheid van het blauwe vignet is vijf jaar.
  3. Een groen vignet voor transportmiddelen in eigendom van Royal FloraHolland.

* Er geldt een vrijstellingstarief voor kopers die via Royal FloraHolland meer dan een drempelbedrag per jaar (geldt alleen voor klok en connect aankopen) en per trekker omzetten zijn vrijgesteld van de vignetbijdrage. Zie voor een verdere toelichting dit document. Voor 2021 is het drempelbedrag € 100.000,- per elektrotrekker.

Toelatingskeuring (Royal FloraHolland keuring) en gele vignet
Als uw transportmiddelen een geldige veiligheidskeuring heeft, kunt u de Royal FloraHolland keuring aanvragen bij Motrac door aanmelding via www.motrac.nl
De kosten van deze keuring zijn € 50 en deze betaalt u aan Motrac. Indien uw transportmiddel nog niet registreert is en geen Royal FloraHolland kenteken heeft, bedragen de kosten € 70, dit is inclusief het afgeven van een kenteken.

De keurende partij neemt contact met u op om een afspraak te maken om het transportmiddel te laten keuren. De elektrotrekker brengt u vervolgens naar de werkplaats op de betreffende locaties, die vindt u hier:

  • Aalsmeer: bij de afdeling voertuigen onderhoud van RE&FM, naast het Witte Trappenhuis
  • Naaldwijk: bij de afdeling voertuigen onderhoud van RE&FM, achter het Centraal Magazijn
  • Rijnsburg: bij de afdeling voertuigen onderhoud van RE&FM

Nadat het transportmiddel is goedgekeurd wordt deze direct voorzien van het vignet. De kosten voor het vignet worden door Royal FloraHolland doorbelast. Het vignet is voorzien van een maandroos, zo weet u precies tot wanneer het vignet geldig is. Heeft u reeds een vignet zonder maandroos? Dan is het vignet geldig tot de eerstvolgende wettelijke voertuigkeuring (BMWT of VA-Keur). Resterende maanden worden verrekend met het opvolgende jaar.

Royal FloraHolland keuring en blauwe vignet (boxvignet)
Als uw transportmiddelen een geldige veiligheidskeuring heeft, kunt u de Royal FloraHolland keuring aanvragen door aanmelding via www.motrac.nl.

De keurende partij neemt contact met u op om een afspraak te maken om het transportmiddel te registreren en te keuren. Dit zal in overleg met de eigenaar in de eigen box plaatsvinden.

Nadat het transportmiddel is goedgekeurd wordt deze direct voorzien van het blauwe boxvignet. De inspectie en het vignet hebben een geldigheid van 5 jaar. Het vignet is voorzien van een jaartal, zo weet u precies tot wanneer het vignet geldig is.

Het normale tarief voor deze registratie en inspectie bedraagt voor een eerste keer € 70 en voor een herhaling € 50.
N.B. Als u het transportmiddel voor 1 juli 2020 aanmeldt, neemt Royal FloraHolland deze kosten voor haar rekening.

Afmelden en schorsen elektrotrekker
Wanneer het transportmiddel tijdelijk of permanent niet meer ingezet wordt op het veilingterrein, dient u deze af te melden.

De elektrotrekker wordt naar de werkplaats van de betreffende locatie gebracht en het vignet wordt verwijderd. Indien het transportmiddel met vignet voor minimaal drie maanden geschorst wordt, volgt een restitutie van de resterende maanden waarin u het vignet voor heeft betaald. Voor deze handeling betaalt u €50 aan administratiekosten.

Controle en naleving
De beveiliging van Royal FloraHolland controleert op het zichtbaar voeren van de vignetten en kan (financiële) sancties opleggen.

Meer informatie

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met uw Accountmanager of ons Klant Contact Center.